ΘΕΣΣΑΛΩΝ ΥΓΕΙΑ

Κοινή Ευρωπαϊκή δράση για την Υγειονομική Ασφάλεια – SHARP

Η Ευρώπη επενδύει 9,9 εκατομμύρια ευρώ για την Υγειονομική Ασφάλεια

Η Κοινή Δράση «SHARP»  αφορά την Υγεία και αποσκοπεί στο να εξασφαλίσει ένα ασφαλέστερο περιβάλλον για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες

 

Είκοσι έξι (26) Ευρωπαϊκοί Φορείς, ανάμεσά τους και ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) θα συνεργαστούν για την ολοκλήρωση μίας Ευρωπαϊκής Κοινής Δράσης για  την υγεία που ονομάζεται SHARP. Ο ΕΟΔΥ έχει οριστεί από το Υπουργείο Υγείας ως ο «αποκλειστικός δικαιούχος» της υλοποίησης της παραπάνω Κοινής Δράσης.

Στο πλαίσιο δε προγραμματικής σύμβασης με τον ΕΟΔΥ συμμετέχουν επίσης τα: 1) Εργαστήριο Μικροβιολογίας του Τμήματος Ιατρικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 2) Εργαστήριο Μικροβιολογίας του Τμήματος Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 3) Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και 4) Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας του Υπουργείου Υγείας.

SHARP είναι το ακρωνύμιο του Strengthened International Health Regulations and Preparedness,  Ενίσχυση του Διεθνούς Υγειονομικού Κανονισμού και της Ετοιμότητας Απόκρισης της ΕΕ σε σοβαρές απειλές για την Υγεία. Η Κοινή Δράση SHARP χρηματοδοτείται από το  3ο Πρόγραμμα της ΕΕ για την Υγεία.

Ο σκοπός του SHARP είναι να ενισχύσει την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 1082/2013/EU, η οποία αναφέρεται σε σοβαρές διασυνοριακές απειλές για την υγεία και η οποία υποστηρίζει σε Ευρωπαϊκό επίπεδο την Ετοιμότητα και την Απόκριση σε αυτές τις  απειλές. Επίσης, υποστηρίζει την εφαρμογή του Διεθνούς Υγειονομικού Κανονισμού (2005). Αυτή η Κοινή Δράση των 9,9 εκατομμυρίων ευρώ και των 3 χρόνων διάρκειας συγχρηματοδοτείται κατά 80% από το  Πρόγραμμα Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά 20% από ιδία μέσα του κάθε φορέα που συμμετέχει.

«Δίνεται μία πραγματική ευκαιρία να αναγνωρίσουμε και να αντιμετωπίσουμε τα κενά σε κάθε Χώρα Μέλος της ΕΕ, ώστε να ενισχύσουμε την ικανότητά μας να προλαμβάνουμε, να αναγνωρίζουμε και να αντιμετωπίζουμε τις απειλές για την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες μπορεί να προέρχονται από επιδημίες, βιολογικούς, χημικούς, περιβαλλοντικούς ή αγνώστου αιτιολογίας παράγοντες. Η συνεργασία των φορέων που συμμετέχουν στο SHARP με την συνεισφορά της ΕΕ, θα ενισχύσει τις υπάρχουσες υποδομές και θα υποστηρίξει τις χώρες οι οποίες έχουν και τα μεγαλύτερα κενά»,  δήλωσε χαρακτηριστικά ο Συντονιστής της Κοινής Δράσης SHARP Mika Salmminen, Διευθυντής του Τμήματος Ασφάλειας της Υγείας του Φιλανδικού Ινστιτούτου για την Υγεία και την Κοινωνική Πρόνοια.

«Η εφαρμογή αυτής της Κοινής Δράσης θα διευκολύνει την ανταλλαγή Καλών Πρακτικών μεταξύ των φορέων που συμμετέχουν  και θα ενισχύσει την ικανότητα και την δυνατότητα ανάμεσα σε όλες τις Ευρωπαϊκές Χώρες να προλαμβάνουν και να ανταποκρίνονται σε ένα μεγάλο φάσμα απειλών για την ανθρώπινη υγεία», επισήμανε ο  Guy Dargent, Ανώτατο Επιστημονικό Στέλεχος του Γραφείου  για τα Κοινά Ευρωπαϊκά Προγράμματα του Εκτελεστικού Οργανισμού για τους Καταναλωτές, την Υγεία, την  Γεωργία και των Τροφίμων (Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency- CHAFEA). «Αυτό θα εξασφαλίσει ένα ασφαλέστερο περιβάλλον για όλους τους πολίτες της ΕΕ» κατέληξε ο Ευρωπαίος Αξιωματούχος.

Για περισσότερες πληροφορίες: www.sharpja.eu, Tweetit @SHARP_EU